ปัจจุบัน เจ้าของบล็อกใน GotoKnow.org สามารถ upload ไฟล์ข้อมูลต่างๆ ได้ครั้งละ 1MB แต่สำหรับไฟล์ .pdf ที่มีขนาดใหญ่เกินกว่า 1MB ให้ทำการแบ่งไฟล์เสียก่อน เช่น yourfile.pdf มีขนาด 1.5MB ให้แบ่งเป็น yourfile_01.pdf ขนาด 0.7MB และ yourfile_02.pdf ขนาด 0.8MB โดยใช้ความสามารถของโปรแกรม Adobe Acrobat ในส่วน “Document > Extract pages” แล้วจึงค่อย upload ทั้งสองไฟล์ขึ้นในบล็อกของท่าน

ตัวอย่างการแบ่งไฟล์ pdf

1. กดที่เมนู Document > Extract pages


2. กำหนดหน้าเริ่มต้นและหน้าสุดท้ายของไฟล์ย่อยไฟล์แรก


3. ช่วงของหน้าในขั้นที่ 2 จะถูกแยกมาเป็นอีกไฟล์ ตรวจสอบขนาดดูว่าเล็กกว่า 1MB หรือไม่ โดยกดที่เมนู "File > Document Properties" หรือ Ctrl+D ถ้าได้ขนาดไฟล์ตามกำหนด ให้ทำการ save ไฟล์ย่อยนี้


4. ทำขั้นที่ 1 อีกครั้ง เพื่อกำหนดหน้าของไฟล์ที่สอง แล้วทำขั้นที่ 3

5. หลังจากนั้น ทำการ upload ไฟล์ทั้งสองไฟล์เข้าในบล็อกได้ตามปกติ