การจัดการความรู้ในองค์กรที่ดิฉันทำงานอยู่คิดว่ามีมากมายหลายระบบทีเดียว ทั้งระบบ QCC,TPM,Kaizen,.......อย่างหลักสูตรล่าสุด Mind mapping ก็เป็นหลักสูตรในการจัดการความรู้ที่ดีมากๆทีเดียว  หลักสูตรต่างๆที่เป็นเชิงการจัดการของระบบการคิด ระบบการบริหารงาน ระบบการวิเคราะห์ได้ถูกฝึกอบรมให้กับบุคคลากรอย่างสมำเสมอตามความเหมาะสมของแต่ละตำแหน่งงาน ซึ่งคิดว่าการพัฒนาบุคคลากรขององค์กรได้เดินในทางที่ถูกต้องและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงไปของโลกในยุคปัจจุบัน