องค์การของข้าพเจ้าเป็นองค์กรเล็กประกอบด้วยบุคลากรประมาณ 5 คน โดยเป็นธุรกิจที่รับเป็นตัวแทนเคลียร์สินค้าสำหรับผู้ส่งออกจากประเทศไทยไปยังประเทศมาเลเซียททางด่านปาดังเบซาร์  จากการที่เป็นธุรกิจครอบครัวขนาดเล็กทำให้ไม่มีการตระหนักถึง KM มากนัก อย่างไรก็ตามหลังจากข้าพเจ้าได้รู้จัก KM แล้วทำให้เห็นว่าเป็นสิ่งสำคัญ

ข้าพเจ้าจึงเริ่มจากการพิจารณาถึง KM ที่มีอยู่แล้วบ้างในองค์กร(อย่างไม่รู้ตัว) และสิ่งที่จะพัฒนาต่อไป บางสิ่งบางอย่างที่มีอยู่แล้วได้แก่ การเก็บข้อมูลลูกค้า แบบฟอร์มการทำเอกสารในรูปแบบต่างๆ เช่น ทั่วไป ชดเชย และ BOI ของแต่ละบริษัท สำหรับสิ่งที่ข้าพเจ้าคิดในเบื้องต้นได้แก่ คู่มือการใช้โปรแกรมที่เก็บข้อมูล คู่มือการนำเข้าส่งออก การจัดเอกสาร การหมุนเวียนตำแหน่งงาน เพื่อให้บุคลากรทำงานแทนกันได้ทุกตำแหน่ง โดยข้าพเจ้าจะได้พิจารณาและพยายามปรับแต่งวิธีการและรายละเอียดต่อไป