"การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการตามระบบใหม่

ณ วันที่ 1 ตุลาคม"

 

                ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553  (ตามหนังสือที่อ้างถึง 1)... กระทรวงการคลังได้กำหนดบัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ - ขั้นสูง รวมทั้งกลุ่มบัญชีค่าจ้างกลุ่มที่ 1 - กลุ่มที่ 4  ของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ที่ใช้เป็นขั้นวิ่งในการเลื่อนขั้นค่าจ้างขึ้นใหม่ โดยมีผลบังคับใช้  ตั้งแต่วันที่  1  เมษายน 2553  และตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 57 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2553 (ตามหนังสือที่อ้างถึง 2)...กระทรวงการคลังได้กำหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติการปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการเข้าสู่ตำแหน่งตามระบบใหม่ นั้น

                กระทรวงการคลัง  พิจารณาแล้ว  เห็นควรซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการตามระบบใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้...

                1. การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครึ่งปีแรก (วันที่ 1 เมษายน) ให้ควบคุมจำนวนผู้ที่ได้รับการเลื่อนขั้นหนึ่งขั้น ต้องไม่เนร้อยละ 15 ของอัตราลูกจ้างประจำที่ครองอยู่ ณ วันที่ 1 มีนาคม  สำหรับการเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำ  ครึ่งปีหลัง (วันที่ 1 ตุลาคม) ให้อยู่ภายในวงเงินเลื่อนขั้นร้อยละ 6 ของจำนวนอัตราค่าจ้างที่มีผู้ครองอยู่ ณ วันที่ 1 กันยายน โดยให้นำจำนวนเงินที่ได้ในการเลื่อนขั้นครึ่งปีแรก (วันที่ 1 เมษายน)...มาหักออก่อน (ไม่รวมค่าตอบแทนพิเศษ) ทั้งนี้ จำนวนผู้ที่ได้รับการเลื่อนขั้นค่าจ้างรวมกันทั้งปี  สองขั้นจะต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนลูกจ้างประจำที่ครองอยู่  ณ วันที่ 1 มีนาคม

                 2. สำหรับส่วนราชการที่เข้าโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ  การเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ให้ถือปฏิบัติตามข้อ 1.3 ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 57 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2553 ต่อไป จนกว่าการปรับปรุงระบบตามโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำรองรับตำแหน่งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 จะแล้วเสร็จ

                 จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป...

 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม  เรื่อง  การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

ของส่วนราชการตามระบบใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 

ได้จากไฟล์ด้านล่างนี้...

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/625/217/original_employee102.pdf?1285912575

 

ศึกษาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0428/ว 38

ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 ...(หนังสือที่อ้างถึง 1...)  ตามบล็อกด้านล่างนี้...

 http://gotoknow.org/file/bussayamas/aaa38.pdf

 

 บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

กลุ่มที่ 1 - 4

 http://gotoknow.org/file/bussayamas/group1.pdf

  กลุ่มงานบริการพื้นฐาน

 http://gotoknow.org/file/bussayamas/service.pdf

  กลุ่มงานสนับสนุน 

http://gotoknow.org/file/bussayamas/support.pdf

  กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ

 http://gotoknow.org/file/bussayamas/technic.pdf

  กลุ่มงานช่าง

 http://gotoknow.org/file/bussayamas/bbb1.pdf

 http://gotoknow.org/file/bussayamas/bbb2.pdf

 http://gotoknow.org/file/bussayamas/bbb3.pdf

 

ศึกษาหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 57 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2553

 http://gotoknow.org/file/bussayamas/bb113.pdf