ในการเข้าร่วมประชุมสมาชิกเครือข่าย UKM ครั้งที่ 3/2549 ที่ม.มหิดลเป็นเจ้าภาพ ที่ผ่านมา ทีมมมส.ของเราได้ลองทำ BAR ขึ้น เป็นครั้งแรก