การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่คงทน

สื่อที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในทั้งผู้ที่ส่งสารและผู้รับสาร ซึ่งตนเองเห็นว่าวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงเป็นสื่อสารอันทรงพลังที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง

Style ของการเปลี่ยนแปลง
1. ฉาบฉวย เป็นการเปลี่ยนแปลงชั่วคราว เปลี่ยนแล้วเลี่ยนอีก เปลี่ยนโดยปัจจัยภายนอก ไม่ได้เกิดขึ้นจากภายใน
2. คงทน เปลี่ยนจากปัจจัยภายใน

ดังนั้น...การสื่อสารที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจะต้องได้รับการยอมรับ จากประสบการณ์เชื่อว่า...สื่อเพียงลักษณะหรือรูปแบบเดียวไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง สื่อในแต่ละลักษณะนำไปใช้ในบริบทที่แตกต่างกัน ผลก็ออกมาแตกต่างกัน และพบว่า
....การสื่อสารคือ วิธีการปฏิบัติจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง ซึ่งตนเองคิดว่าการสื่อสารอาจจะแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ
1. Hard คือสื่อที่จับต้องได้ เห็นได้ชัด เช่น ป้ายประกาศ หนังสือ จดหมาย intranet คู่มือการปฏิบัติงาน
2. Soft คือสื่อที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในทั้งผู้ที่ส่งสารและผู้รับสาร ซึ่งตนเองเห็นว่าวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงเป็นสื่อสารอันทรงพลังที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเป็นการสื่อสารสองทาง ที่ทำให้ผู้รับสารและผู้ส่งสารรับรู้ข้อมูลได้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัฒนาองค์กรความเห็น (0)