ศักยภาพกับความดีของอาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่เราประทับใจ

ถ้าทำเช่นนั้นก็ไม่ยุติธรรมสำหรับผู้เรียนที่ดำเนินการตามกติกา

ช่วงนี้วลัยลักษณ์จัดให้มีการอบรมภาษาอังกฤษให้กับพนักงานและผู้สนใจ 2 หลักสูตร คือ English for Daily (ภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน) และภาษาอังกฤษเพื่อสอบขั้นสูง ระหว่างกระบวนการประสานการอบรมพบสิ่งที่ประทับใจและชื่นชม สามารถนำแนวคิดเทคนิกที่ได้ประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไป
ความประทับใจ ณ วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2549
1. เทคนิกการสอนของ ดร.พัชรี อิ่มศรี ที่สามารถช่วยยกระดับความพยายามของผู้เรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพการอ่านภาษาอังกฤษของผู้เข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษขั้นสูง โดยอาจารย์ใช้วิธีแลกเปลี่ยนถึงเป้าหมายการมาอบรม ซึ่งทุกคนได้พูดและโดยทั่วไปก็หวังที่จะพัฒนาทักษะด้านการอ่าน เขียน พูด ฟังและเพื่อการสอบวัดระดับ ซึ่งอาจารย์ก็ได้แนะนำเทคนิก วิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดีๆ ได้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน และมีการทดสอบวัดระดับ Pre-test ก่อนอบรมเพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบระดับ ศักยภาพ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอาจารย์มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ เทคนิกการสอนที่ดี ทำให้ผู้เรียนทราบศักยาภาพของตนเอง มีเป้าหมายที่ชัดเจน ซึ่งตนเองคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การเรียนสำเร็จตามที่เราหวัง
2. ความยุติธรรม เสมอภาคของอาจารย์  ระหว่างการอบรม English For Daily Life ตนเองได้ประสานการอบรมเตรียมน้ำหวานอยู่ด้านหน้าห้องอบรมและได้พบอาจารย์ท่านหนึ่ง  และได้เล่าบรรยากาศการอบรมภาษาอังกฤษซึ่งอาจารย์สนใจมาก แต่ช่วงเวลาในการอบรมอาจารย์ติดสอน ตนเองด้วยความหวังดีก็เชิญชวนอาจารย์ว่าถ้าว่างๆ อาจารย์สามารถมานั่งฟังได้....แต่อาจารย์ตอบว่า...คงจะไม่ดีเนื่องจากทราบว่าในการอบรมครั้งนี้ได้กำหนดเงื่อนไขการอบรมที่ขาดได้ไม่เกิน 4 ครั้ง และหากขาดเกินก็จะไม่จ่ายค่ามัดจำการเรียน 1000 บาทคืนให้ ถ้าทำเช่นนั้นก็ไม่ยุติธรรมสำหรับผู้เรียนที่ดำเนินการตามกติกา...อาจารย์ได้ยกตัวอย่างกรณีนักศึกษาของมา Sit In ขอเรียนในห้องโดยไม่ลงทะเบียน ซึ่งอาจารย์ไม่อนุญาตเนื่องจากถือว่าไม่ยุติธรรมสำหรับคนที่ลงทะเบียนเรียน...ตนเองรู้สึกชื่นชมและได้เรียนรู้ความยุติธรรมของอาจารย์ในครั้งนี้....ขอบคุณคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัฒนาองค์กรความเห็น (0)