วันนี้ (20 กรกฎาคม 2549) ได้มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ(DW) ของสายที่ 1 วันนี้ อำเภอพรานกระต่ายเป็นเจ้าภาพ และได้กำหนดการสัมมนาฯ ที่โรงเรียนบ้านนาป่าแดง หมู่ที่ 1 ตำบลคุยบ้านโอง

       ในงานนี้ทีมงานเราจึงถือโอกาสจัดทำเกียรติบัตรขึ้นมา  เพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่คุณสมหมาย  พลอาจ ในฐานะที่ได้รางวัลจุตรพลัง ตำแหน่งยอดคุณกิจประจำเดือนพฤษภาคม ของ สคส.  ซึ่งรูปแบบก็ออกแนวคิดกันเองโดยปรับแบบที่มีอยู่ 

      

                             
                       คุณวาด  วานิช เกษตรอำเภอพราะนกระต่ายเป็นผู้มอบ

                                                49072001 
                                                

        ที่เราทำเพิ่มเติมให้เช่นนี้ก็เพื่อจะเป็นการให้กำลังใจ   และยกย่องคนดี   และหวังว่าคงจะเป็นการต่อยอดของคุณความดีนี้ให้ขยายวงกว้างออกไปสู่สังคมรอบข้างต่อไปครับ

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร.ครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก