software km

software km
ผมได้ส่ง software km ที่ออกแบบไว้ เข้าประกวดโครงการของกระทรวง ict มีคณะกรรมการตัดสินสนใจ และเห็นประโยชน์เพราะ เรื่องที่เสนอเป็นพื้นฐานที่ใช้ได้ในทุกองค์กร การออกแบบ softwareก็มีการอ้างอิงแนวทางของ เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (tqa) และนำเอาพฤติกรรมของผู้ใช้ computer มาวิเคราะห์ ซึ่งจะทำให้ผู้นำ software ไปใช้ได้มีระบบ การจัดการความรู้ ที่เป็นรูปธรรม และทำให้องค์กรสามารถ แลกเปลี่ยน จัดเก็บความรู้ ทั้งประเภท explicit และ tacit knowledge ได้ นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้คนในองค์กรนำความรู้มาสร้างให้เกิดคูณค่า หากสิ่งที่นำเสนอได้ผ่านเข้ารอบ ก็จะได้ออกงานแสดง software ของกระทรวง ict จัดที่ impact เมืองทองธานี ช่วงต้นเดือน สิงหาคม 2549 นี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มีความรู้ คือ มีพลัง , มีปัญญา คือ มีอาวุธความเห็น (0)