โครงการวิจัยปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน

dongtan
โครงการวิจัยปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน  

                ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรีเขต  1  ได้จัดทำโครงการวิจัยเพื่การปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2548-2549  ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการจำนวน  22  โรงเรียน

                โรงเรียนดงตาลวิทยา  ก็เป็นโรงเรียนหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  โดยครูทุกคนจัดทำวิจัยในชั้นเรียน  เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  และทักษะ  การอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียนด้วย  แผนการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดของนักเรียน  และโรงเรียนได้ดำเนินการนำข้อมูลการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูมาดำเนินการเขียนรายงาน  ผลการดำเนินโครงการวิจัยปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน  เรื่อง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการอ่าน  คิด  วิเคราะห์และเขียน  ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดของนักเรียนโรงเรียนดงตาลวิทยา  อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี

                ในการดำเนินการวิจัย  กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู้สอนทุกคนในโรงเรียนจำนวน 45  คน  นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จำนวน  767  คน  ซึ่งโรงเรียนมีวีธีการดำเนินการดังนี้

                1.   จัดประชุมตามโครงการวิจัยปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน  โดยศึกษานิเทศก์และนักวิจัยภายนอก

                2. ประชาสัมพันธ์โครงการ  ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชน  รวมทั้งจัดปัจจัยสนับสนุนโครงการ

                3.  ครูเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด จำนวน 12 สัปดาห์  ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอนและสร้างแบบทดสอบ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

                4.    นักวิจัยภายนอกสร้างแบบทดสอบความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน

                5.    ฝ่ายบริหาร  นักวิจัยภายนอก  นิเทศ  ติดตาม  แนะนำ  ช่วยเหลือ  ครูตลอดเวลาดำเนินการวิจัย

                6.   ผู้บริหาร  ครู  นักวิจัยภายนอก  เก็บข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล  สรุปผลเขียนรายงานวิจัย

                การเก็บข้อมูลจากครูและนักเรียนใช้เครื่องมือ  ดังนี้

เก็บข้อมูลจากครู -  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้บริหารและครู  ต่อโครงการวิจัยปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน

                -  แบบประเมินความพร้อมในการเป็นโรงเรียนแกนนำโครงการวิจัยปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน

เก็บข้อมูลจากนักเรียน

                -  แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด

                -  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

                -  แบบทดสอบความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน

การเก็บข้อมูลจากนักเรียนโดย

                - ทดสอบก่อนการเรียน  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1  ด้วยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน

                -  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด  พร้อมเก็บผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างเรียน

                -    ทดสอบหลังการเรียนแผนการจัดการเรียนรู้สุดท้าย  ด้วยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน   ผลการวิจัยโดยสรุป  ดังนี้

                1.  ผลการพัมนาทักษะการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน ของนักเรียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-6  มีความก้าวหน้าในการเรียนเฉลี่ยร้อยละ  10.68

                2.   ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีความก้าวหน้าเฉลี่ยร้อยละ  37.10

                3. ความพึงพอใจของครูกับโครงการวิจัยปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง  ค่าเฉลี่ย3.09        

                4.  ความพร้อมในการเป็นโรงเรียนแกนนำโครงการวิจัยปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน   อยู่ในระดับปานกลาง  ค่าเฉลี่ย  3.08

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนดงตาลวิทยา

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 39825, เขียน: 20 Jul 2006 @ 14:48 (), แก้ไข: 04 Apr 2012 @ 11:42 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

tadsanee
IP: xxx.155.54.249
เขียนเมื่อ 

อาจารย์คะ   พอจะเห็นว่าการจัดการความรู้เข้ามามีส่วนได้ตรงไหนไหมคะ  

เขียนเมื่อ 
    ทางโรงเรียนจะมีการอบรมเกี่ยวกับความรู้ การจัดการการเรียนรู้ (KM)ให้กับุคณครูทุกท่านค่ะ โดยจะมีการอบรม และขอใช้สถานที่ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี ในวันที่ 3-4 สิงหาคม 2549 นี้ค่ะ และถ้ามีความคืบหน้าในการอบรมจะนำมาเล่าสู่กันฟังนะคะ
      โดยการจัดการอบรมนี้แบ่งเป็น 2 รุ่น ค่ะ
รุ่นที่ 1  ในวันที่  31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2549 ค่ะ ได้แก่ โรงเรียนที่เข้าโครงการประมาณ 5 โรงเรียน รวมคุณครูประมาณ 100 คน
รุ่นที่ 2  ในวันที่ 3-4 สิงหาคม 2549 ค่ะ ได้แก่ โรงเรียนวินิตศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ , เจ้าหน้าที่เขต 1 และโรงเรียนดงตาลวิทยา รวมประมาณ 100 คน ค่ะ
Tadsanee
IP: xxx.170.161.249
เขียนเมื่อ 

ยอดเยี่ยมค่ะ   เป็นความสุขของคณะวิจัยที่เห็นการแพร่ขยายของการจัดการความรู้   อย่างน้อยบรรยากาศของการเป็นมิตรและช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะทำให้โรงเรียน ผู้สอน และนักเรียนมีความสุขมากขึ้น

ฝน
IP: xxx.25.104.216
เขียนเมื่อ 

บ้านเกิดอยู่ที่อยุธยา

เรียนอยู่ที่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ

กทม.

อยากเรียนที่นี่จังว่าเป็นอย่างไรค่ะ

ขอบคุณคนที่อ่าน

ส้ม
IP: xxx.42.101.151
เขียนเมื่อ 

คิดถึง อ. นัฐชนา

จังเลย

ส้ม 3/1 ปี 2551