การจัดกิจกรรมห้องสมุดให้น่าสนใจ ตามแบบฉบับห้องสมุดยุคใหม่ ไม่ยึดติดกับแบบเก่าๆ สนใจแลกเปลี่ยนกิจกรรมห้องสมุดสมัยใหม่ติดต่อได้ที่ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"เขาขุนพนม