คำกลอนงานเกษียณอายุราชการ เรือชนะคลื่น 2553

อาลัยร้อยกรองอนุสรณ์ เป็นคำกลอนฝากเตือนจิตมิตรคุณค่า

 

 

 

  

ร้อยกรองอำลาด้วยหัวใจ

 อาลัยด้วยความรัก

เรือชนะคลื่น ๒๕๕๓

 

จะเอ่ยคำ จำจาก ก็ยากนัก    

เพราะความรัก ผูกพัน นั้นแน่นหนา

ใจมิอยาก แต่จำจาก ด้วยเวลา  

เอ่ยคำลา จิตอาลัย ใจอาวรณ์ 

ใต้ชายคา เดียวกัน จึงพันผูก   

ความรักปลูก แน่นหนัก สุดจักถอน

มิใช่ญาติ ก็เหมือนญาติ ร่วมอุทร

ยามจากจร จึงมิจาก ไปจากใจ 

เพราะเราอยู่ บ้านนี้ มีความรัก 

เป็นที่พัก โอบเกื้อ เอื้ออาศัย

ให้ชีวิต มีค่า ก้าวหน้าไกล

ถึงหลักชัย แห่งอาชีพ ตามครรลอง 

ณ วันนี้ พี่อำลา พ้นหน้าที่

ณ วันนี้ พ้นภาระ สิ้นทั้งผอง

บนบ่าหนัก พักกาย งานก่ายกอง   

เหล่าน้องน้อง ขอสืบต่อ อุดมการณ์ 

เป็นภาระ หน้าที่ คนรุ่นหลัง 

 มิหยุดยั้ง พันธกิจ ต้องสืบสาน

คือเพาะบ่ม คนดี มีการงาน  

กระทำการ ประโยชน์แท้ แก่ชุมชน 

 
 

 ระยะทาง ย่อมพิสูจน์ ฝีเท้าม้า                กาลเวลา ย่อมพิสูจน์ ที่ปลายผล

ทำงานหนัก มาครึ่งหนึ่ง ชีวิตตน              บรรลุพ้น ภาระนั้น ในวันนี้

 

จึงประกาศ คนแกร่ง หัวใจเพชร              ยี่สิบเจ็ด ท่านทำงาน สมศักดิ์ศรี

เปรียบดั่งเรือ ชนะคลื่น ผืนวารี                น้องทุกคน น้อมสดุดี พี่ทุกคน

.....

   1. รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส      ชำนาญศาสตร์ ชำนาญสอน สัมฤทธิ์ผล

เยี่ยมบรรยาย ยอดวิจัย เย็นกมล                ชื่อเสียงล้น ประกาศค่า ภาษาไทย 

ครูดีเด่น ภาษาไทย วิจัยเยี่ยม                  หาใครเทียม วิชาการ ผลงานได้

รองอธิการ วิชาการ งานหัวใจ                    เป็นหลักใน สถาบัน ให้มั่นคง

.....

   2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี  โสมดี      กุลสตรี เชี่ยวศาสตร์ ศิลป์ประสงค์

จิตรกรรม ศิลปะไทย สืบธำรง                  เด่นดำรง วิจัยไทย ภูมิปัญญา 

“พิฆเนศว์ทองคำ” รางวัล เกียรติยศ          เกียรติปรากฏ กว้างไกล ประกาศค่า

ท่านยึดมั่น กตัญญู กตเวทิตา                 มีเมตตา และอภัย ให้ทุกคน 

 

 3.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชัน  รักพงษ์      ท่านธำรง ฝ่ายสิทธิ ประโยชน์ผล

จบกฎหมาย รอบรู้ เรื่องชุมชน                   การปกครอง ก็ไม่พ้น ท่านชำนาญ 

งานวิจัย งานกิจการ นักศึกษา                  หัวหน้าภาควิชา บริหาร

รับผิดชอบผู้ช่วยอธิการ                         ท่านทำงานอย่างเข้มแข็งและจริงจัง

.......

 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา  โกมลตรี     รอบรู้ดี ประวัติศาสตร์ แต่หนหลัง

 งานศูนย์ฝึกฯท่องเที่ยว แต่ครั้งยัง               ร่วมก่อตั้ง พัฒนา มาเนิ่นนาน 

ท่านรูปงาม นามก็เพราะ ศิษย์ก็รัก               ใครทายทัก ยิ้มง่าย  ชวนสนาน

เสียดายครู  รู้ลึก วิชาการ                        ประวัติศาสตร์ ขาดท่าน ก็ขาดแคลน

.......

 5. อาจารย์กุสุมา  สุขเกษม                    ความรู้เต็ม ภาษาอังกฤษ ตามแบบแผน

ขาดครูดี ที่ยากหา มาทดแทน                    เพราะท่านแม่น หลักเกณฑ์ ไวยากรณ์ 

ท่านเคยทำ วิชาการ หนักเพียงไหน              ก็มิเคย ท้อใจ หรือเหนื่อยอ่อน

เพราะเมตตา ศิษย์เกื้อ เอื้ออาทร                  ใครทุกข์ร้อน ท่านอำนวย ช่วยผ่อนคลาย

 

 6. อาจารย์พิมลแข สุวรรณกนิษฐ์                สวนสุนันทา นาฏศิลป์ ท่านสืบสาย

เก่งการสอน งานเผยแพร่ มีมากมาย                งานทั้งหลาย มิเคยบ่น ให้ยลยิน 

บุคลิก นิ่มนวล และน่ารัก                            ดูสมศักดิ์ สมสง่า นาฏศิลป์

หัวใจรัก วัฒนธรรม ประจำจินต์                      ต่างแดนดิน ไปเผยแพร่ แผ่เกียรติไกล

...... 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงวนศรี วรรณสูตร         เจ้าของสูตร “ขนมบ้านอาจารย์”  ของเชียงใหม่

บรรณารักษ์ รักแท้ แน่ในใจ                         งานบริหาร หลายสมัย ได้ทำมา 

งานห้องสมุด พัฒนา มาหลายยุค                  ท่านก็บุก คิดทำ ให้ก้าวหน้า

สำนักวิทยบริการฯ  ทันสมัย พัฒนา                นักศึกษา เพิ่มพูน วิชาการ  

...... 

8. อาจารย์วีรพล เชาวน์ลักษณ์                 หน้าที่ทำ หลายหลากนัก บริหาร

หัวหน้าภาค รองผอ. กรรมการ                     รู้รอบด้าน ภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม   

 

 ท่านเป็นคน ร่าเริงและยิ้มง่าย                    ท่านเป็นชาย ร่ำรวยและเนื้อหอม

รถไม่มี ลายเซ็นท่าน ยามไม่ยอม                 คงตรมตรอม รถเลี้ยวลับ กลับทันที

....... 

9. อาจารย์นิตยา พุทธรักษา                   โท สังคมวิทยา จากพาราณสี

สอนวิชา พัฒนาชุมชน นานหลายปี               ท่านเออร์ลี่ สุดอาลัย ได้ผูกพัน 

เป็นพี่ที่ น่ารัก ศิษย์ก็รัก                          ท่านก็มัก มีเรื่องราว เล่าขำขัน

ใครได้พูด ใกล้ชิด สนิทกัน                       ความผูกพัน น้องพี่ มิมีจาง

........ 

10. อาจารย์ศิริลักษณ์ บุณยฤทธานนท์        อีกหนึ่งคน พี่สาว เป็นแบบอย่าง

อาจารย์ตรี เริ่มที่ วิทยาลัยครูลำปาง             แล้วย้ายข้าง มาเชียงใหม่ แต่นั้นมา 

โท รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ สามารถยิ่ง           ท่านรู้จริง กฎหมาย ชาญศึกษา

กฎหมายธุรกิจ การเงิน และการค้า               เป็นบุคลากร มีค่า ควรภูมิใจ

...... 

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันทนีย์ วงศ์ยัง       เก่งการเงิน การคลัง สมัยใหม่

เก่งการสอน การบัญชีและวิจัย                 นำไปใช้ เสริมส่ง ลงชุมชน 

ได้รางวัล อาจารย์ สอนดีเด่น                   ท่านฝากเป็น ข้อคิด เป็นเหตุผล

ว่าสูญเสีย ผิดหวัง และทุกข์ทน                 ถ้าปล่อยตน อย่างนี้ มัน “ขาดทุน”

.......

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  สิทธิเลิศ        ศิษย์ทั้งหลาย ทูนเทิด เพราะท่านหนุน

ให้ความรู้ ช่วยเหลือ และเจือจุน                    ศิษย์อบอุ่น เพราะท่านดี มีเมตตา 

ท่านเก่งพูด เก่งบริหาร งานหลายด้าน              วิทยาการ วิทยากร การศึกษา

ปัจจุบันรองอธิการ วางแผนและพัฒนา             ท่านอำลา เราทั้งหลาย จึงอาลัย

.......

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์เพ็ญ ชาติพันธ์          นักประชา สัมพันธ์ ยังสดใส

เก่งสื่อสาร บริหาร งานก้าวไกล                        ดูงามวัย สวยพริ้ง ตลอดกาล   

เป็นนักพัฒนา บุคลิกภาพ นิเทศศาสตร์                 ทั้งสามารถ เชิงภาษา การสื่อสาร

ท่านให้หลัก รับผิดชอบ และจัดการ                     รู้หน้าที่ รู้ทำงาน เต็มกำลัง 

 

 14. รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์  ธรรมไชย        ประสบการณ์ มากไซร้ ท่านสมสั่ง

การทำงาน ท่านเข้มแข็ง และจริงจัง                     อดีตนั่ง ตำแหน่ง รองอธิการฯ 

ทั้งตำแหน่งรองบริหารและรองแผน                     รองวิชาการ ท่านก็แน่น ในทุกด้าน

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการ                          หลายหน่วยงาน เชื่อถือ และศรัทธา

.......

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง              สาขาการเมือง-การปกครอง ท่านศึกษา

หลักสูตรดนตรี นิเทศศาสตร์ ริเริ่มมา                    จึงพัฒนา มาไกล ถึงวันนี้ 

อีกหอวัฒนธรรม ดนตรี เรือนล้านนา                    ท่านศึกษา เผยแพร่ เป็นศักดิ์ศรี

วิทยาลัยครู สถาบัน ชื่อเสียงดี                           สมควรที่ ควรยกย่องและภูมิใจ

........

16. อาจารย์นันทนา  อัคนิถิน                        ศิษย์ทั่วถิ่น ชื่นชม เป็นแบบได้

เกียรติบัตร ประกาศ ประจักษ์ไว้                         ราชภัฏ เชียงใหม่ ให้รางวัล 

รองคณบดี หลายงาน หลายสมัย                      เป็นผู้ใฝ่ ความรู้ และสร้างสรรค์

บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สามารถครัน                การบริหารองค์การนั้นท่านเชี่ยวชาญ

 

 17. รองศาสตราจารย์ยุพิน  อินทะยะ              จากคณะ ครุศาสตร์ ผู้แตกฉาน

ศึกษานิเทศก์ เขตแปด ชำนาญการ                    มีผลงาน เชิดชูเกียรติ ตลอดมา 

ครูดีเด่น ด้านถ่ายทอด ซึ่งความรู้                      และเป็นครู สอนดีเด่น สมคุณค่า

รางวัลพระพิฆเนศวร์ทองคำ ย้ำปรีชา                   ช่วยพัฒนา ครูไทย ก้าวไกลจริง

.......

18. รองศาสตราจารย์ศิริพร ขีปนวัฒนา                ประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์ ชำนาญยิ่ง

วิชาการ รู้ซึ้ง ศิษย์พึ่งพิง                                 ทุกทุกสิ่ง ท่านเรียนรู้ เป็นครูตน 

ท่านถ่อมตน สุภาพ และน่ารัก                           เป็นผู้ใหญ่ พร้อมพรัก ด้วยเหตุผล

เป็นแบบอย่าง ศิษย์รู้ได้ ในกมล                         เป็นครูคน หนึ่งเลิศ ควรเชิดชู

......

19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริวันทน์ ชัยญานะ       มิเคยละ อุปสรรค รักต่อสู้

เอาชนะ ร่ำเรียน ให้เพียรรู้                               นับเป็นครู ที่ปรึกษา วิชาการ 

เป็นหัวหน้า สาขาบริหาร การศึกษา                     หลักสูตรปริญญาเอก พัฒนา ให้เป็นฐาน

ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ ท่านชำนาญ                      ประสบการณ์ มากมาย น่าชื่นชม

 

 20. รองศาสตราจารย์พีระพงศ์  บุญศิริ               ผู้เริ่มริ ศูนย์ฯ แพทย์แผนไทย ได้เหมาะสม

พลศึกษา ท่านเชี่ยวชาญ น่านิยม                        รองศาสตราจารย์ คนแรกกรมฝึกหัดครู 

ได้รางวัล ครูดีเด่น คุรุสภา                               ผลงานเด่น ต่อมา มากมายอยู่

เป็นกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านรอบรู้                    นับเป็นผู้ ควรยกย่อง ประกาศนาม

.......

21. รองศาสตราจารย์ประวัติ พื้นผาสุข               ผู้ทำนุก คุณธรรม นำพ้นข้าม

พ้นความเขลา พ้นยึดถือ สิ่งเสื่อมทราม                ศิษย์ดีงาม เพราะท่านสอน ให้เรียนรู้ 

ท่านเป็นครู แบบอย่าง จริยธรรมเด่น                    รางวัลเป็น คุณค่า ประจักษ์อยู่

จากมูลนิธิ ๑๐๐ ปี ฝึกหัดครู                            ขอเชิดชู เกียรติไว้ ให้ชื่นชม

.......

22. รองศาสตราจารย์ณัฐวุฒิ ณ ปั่น                 ท่านผูกพัน ที่นี่ แต่ครั้งหน

เป็นนักเรียน ฝึกหัด เป็นครูคน                            ป.กศ.ต้น และรับราชการ กาลต่อมา 

ประสบการณ์ วิชาการ ชำนาญนัก                        เพราะท่านรัก วิชาการ งานศึกษา

รองอธิการ วิชาการ เคยผ่านมา                           งานก้าวหน้า เพราะทุ่มเท ทำงานจริง

......... 

23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนี  พุทธประเสริฐ           การอุดมศึกษา เป็นเลิศ ชำนาญยิ่ง

เอาใจใส่ นักศึกษา ไม่ละทิ้ง                             งานทุกสิ่ง ร่วมพัฒนา สถาบัน 

จากเชียงราย ท่านย้าย มาเชียงใหม่                     แต่มีใจ ทุ่มเท และยึดมั่น

จิตวิทยา ท่านได้รักและผูกพัน                            ภาพไมตรี พี่น้องกัน ประทับใจ

.........

24.  อาจารย์วราภรณ์ กิจจนศิริ                         ท่านชำนิ ชำนาญงาน เอาใจใส่

ผ่านบริหาร การศึกษา มายาวไกล                         เขต ๑ เชียงใหม่ ท่านตรวจราชการ 

ท่านเข้ามา พัฒนา ราชภัฏ                                ด้วยเจนจัด พัฒนา บริหาร  

ทั้งกองแผน สถาบันวิจัย สองหน่วยงาน                   กิจการ พัฒนา น่าภูมิใจ

......

25. คุณประดิษฐ์ ธนารักษ์ งานอาคารสถานที่            ราชภัฏ บ้านหลังนี้ มีแต่ให้

มีพี่น้อง ร่วมงาน ทั้งใกล้ไกล                              ทุกข์สุขได้ ร่วมกัน ตลอดมา 

จึงอาลัย ร้อยกรอง อนุสรณ์                               เป็นคำกลอน ฝากเตือนจิต มิตรคุณค่า

ว่าเพื่อนพ้อง น้องพี่ นี้ตรึงตา                              กี่เพลา ผ่านผัน ยังมั่นคง

....... 

26. คุณชัชวาล คันธวิธูร งานพัสดุ                    ท่านบรรลุ หลักชีวิต น่าพิศวง

เรียนเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำ ขยายวง                         จนตั้งศูนย์ฯ เรียนรู้ตรง ประสบการณ์ 

เรียนรู้เอง ค้นคิดเอง จนรู้จริง                            และมอบสิ่ง มีค่า มหาศาล

ให้นักศึกษา ประชาชน มาใช้งาน                        จากนักการ เป็นวิทยากร น่าชื่นชม

.......

27. คุณประสงค์ สุริยวัตร งานอนามัย                   ช่างปั้นใหญ่ ฝีมือ ช่างงามสม

ฝากข้อคิด ให้ได้คิด เป็นคำคม                            จะเป็นคน น่านิยม น่าศรัทธา 

คือเป็นผู้ มีวินัย และอดทน                                 มีน้ำใจ แก่คน ไม่เลือกหน้า

การทำงาน ต้องหมั่นฝึก จึงลือชา                          ท่านยึดถือ เสมอมา จนชำนาญ

.......  

นับเป็นปี สูญเสีย ครั้งใหญ่ยิ่ง                             ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งชายหญิง แทบทุกด้าน

๗ รศ. ๑๐ ผศ. ๗ อาจารย์                              และอีก ๓ พนักงาน สุดเสียดาย

 

กว่าจะได้ บุคลากร ที่สามารถ                           เชี่ยวชาญศาสตร์ ประสบการณ์ นั้นมากหลาย

ใช้เวลา กี่ปีเดือน มิง่ายดาย                             น่าใจหาย  ยากจะหา มาทดแทน 

 

แม้ใจอยาก เหนี่ยวรั้ง ยากจะรั้ง                        แม้ใจยัง ผูกพัน มั่นแนบแน่น

แม้ใจรู้ ยากจะหา ใครมาแทน                          แม้หวงแหน แต่ยากหัก รักอาลัย

 

จึงขอเชิญ พระไตรรัตน์ บุญญฤทธิ์                     เทพสถิต จอมภพ ที่ยิ่งใหญ่

สิ่งศักดิ์สิทธิ์  โปรดช่วย อำนวยชัย                    ๒๗ ท่าน พลานามัย สมบูรณ์ดี

 

เจริญทรัพย์ เจริญลาภ เจริญยศ                       เจริญเกียรติ ปรากฏ เจริญศรี

ฉวีผ่อง พิลาสล้ำ  รุ่งมณี                             เจริญชนม์ นานปี ทุกท่านเทอญ

........ 

กรเพชร  เพชรรุ่ง

ประพันธ์ในนามข้าราชการ พนักงาน บุคลากร น้อง ๆ ทุกคน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

                            กันยายน ๒๕๕๓     

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สายธารวรรณศิลป์

คำสำคัญ (Tags)#บทกวี#ภาษาไทย#คำกลอน#เกษียณอายุราชการ#อำลาอาลัย

หมายเลขบันทึก: 398027, เขียน: 25 Sep 2010 @ 00:20 (), แก้ไข: 18 Sep 2012 @ 10:31 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 35, อ่าน: คลิก


ความเห็น (35)

pratum
IP: xxx.25.204.233
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตนำกลอนนี้ไปใช้เพื่อแสดงมุทิตาจิตงานวันกษียณอายุราชการปี 2553 นี้ครับ

ขอบพระคุณครับ

sirirat
IP: xxx.206.96.68
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตนำบทกลอนไปใช้เป็นส่วนประกอบในการจัดทำหนังสือที่ระลึก งานเกษียณ ขอบพระคุณคะ

atthasit kas
IP: xxx.151.6.29
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตนำกลอนนี้ไปใช้

เพื่อแสดงมุทิตาจิตงานวันกษียณอายุราชการปี 2553 เหมือนกันครับ

ชอบมากๆ ครับ

ขอบพระคุณครับ

nat
IP: xxx.155.220.236
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตนำกลอนนี้ไปใช้เพื่อแสดงมุทิตาจิตงานวันกษียณอายุราชการนะคะ ขอบคุณค่ะ

หยง
IP: xxx.24.161.176
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตนำบทกลอนไปใช้ในงานเกษียณปี 2554 ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับ ขออนุญาตินำไปใช้ในงาน เกษียณอายุราชการที่อยุธยาปีนี้ครับ

f
IP: xxx.53.19.216
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตนำบทกลอนไปใช้ในการจัดทำหนังสือที่ระลึกงานเกษียณผอ. ขอบพระคุณมากๆๆครับ

สมศักดิ์
IP: xxx.63.78.253
เขียนเมื่อ 

แต่งกลอนได้ดีมากครับ

ขออนุญาตนำบทกลอน ไปใช้ในงานเกษียณ ท่านผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 นะครับ

ขอบคุณครับ

ผอ.วีระ
IP: xxx.93.135.47
เขียนเมื่อ 

แต่งกลอนได้ดีมากครับ ขออนุญาตนำบทกลอนนี้ไปใช้ในงานเกษียณอายุราชการครูที่โรงเรียนนะครับ

บุษบา
IP: xxx.53.136.113
เขียนเมื่อ 

บทกลอนไพเราะมากค่ะ...ขออนุญาตนำบทกลอนนี้ไปใช้ในงานเกษียณอายุราชการครูที่โรงเรียนนะคะ

พลอย
IP: xxx.53.236.19
เขียนเมื่อ 

ไพเราะมากค่ะ ขออนุญาตนำบทกลอนที่ท่านแต่ง ไปใช้ในงานเกษียณอายุราชการของสำนักงานสาธารณสุขนะคะ
ขอบพระคุณค่ะ

สมพล
IP: xxx.109.129.62
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตนำกลอนที่ท่านแต่งไปใช้ในงานเกษียณอายุราชการครูที่นครนายกด้วยครับ ขอบคุณครับ

สุวรรณนภา
IP: xxx.12.97.114
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตินำบทกลอนไปใช้ในการทำpresentation วันเกษียณนะคะ

 

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

Nongpro
IP: xxx.49.243.45
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตนำกลอนไปใช้นะค่ะ คุณแม่ต้องการกลอนแนวนี้ไปใช้ในวันเกษียณนะคะ ขอบคุณค่ะ

tee
IP: xxx.209.119.251
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตนำบทกลอนไปใช้ในงานเกษียณนะค่ะกลอนเพราะมากเลยค่ะอ่านแล้วซึ่งค่ะ

ปรัศนียา
IP: xxx.26.20.45
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตนำบทกลอนที่ทรงคุณค่านี้ไปกล่าวในงานเกษียณคุณครูที่โรงเรียนคะ  ขอบพระคุณคะ

joy
IP: xxx.29.109.60
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตนำบทกลอนนี้ไปอ่านในงานเกษีญณอายุราชการปี 2556 นะคะ ทั้งนี้ท้ายบทกลอนได้ใส่เครดิตว่านำมาจากไหน ขอบพระคุณค่ะ

tanan inta
IP: xxx.206.45.54
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาต  นำกลอนนี้ไปใช้งานเกษียณ  บุคลากรในหน่วยงานครับ...

a-kob
IP: xxx.20.138.244
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตินำไปใช้ในงานเกษียณอายุบุคลากรในหน่วยงาน

์Ningnong
IP: xxx.77.238.43
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตินำบทกลอนไปใช้ในงานเกษียณอายุราชการในหน่วยงานค่ะ

ศิริญา มะเจี่ยว
IP: xxx.42.68.35
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตตัดข้อความบางอย่างบางตอนเพื่องานมุทิตาจิตที่ร.ร.บ้างนะคะ..

thachinee
IP: xxx.200.186.92
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตตัดข้อความบางอย่างบางตอนเพื่องานมุทิตาจิต ของหน่วยงานนะคะ

wipoosana
IP: xxx.120.218.171
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตนำกลอนไปปรับใช้กับงานเกษียณของหน่วยงานนะครับ ขอบคุณครับ _/\_

พิชชานันท์ รักษาทรัพย์
IP: xxx.100.158.77
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตนำกลอนไปปรับใช้ในงานเกษียณของหน่วยงานนะคะ

นพรัตน์ คล้ายคลัง
IP: xxx.29.178.158
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตนำกลอนนี้ไปเเสดงความมุทิตาจิตกับคุณครูสุวินัย ใจเที่ยงกุลด้วยค่ะขอบคุณค่ะ

ศุภกิจ ศักดิ์ศฤงคาร
IP: xxx.9.236.200
เขียนเมื่อ 

เป็นบทกลอนที่ไพเราะ หาที่เปรียบได้ยากจริง ๆ ครับ และขออนุุญาตนำบทกลอนนี้ไปใช้ประกอบทำ VTR งานเกษียณอายุราชการ ของครูวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ในปี 2558 นี้ครับ และขออนุญาต ปรับเปลี่ยนข้อความบางส่วน เพื่อให้ตรงกับชื่อบุคคลที่จะเกษียณครับ

ขอคาราวะด้วยหัวใจ

ศุภกิจ ศักดิ์ศฤงคาร

เบญจวรรณ จินา
IP: xxx.158.26.67
เขียนเมื่อ 

เป็นบทร้อยกรองที่ไพเราะมากๆค่ะ ขออนุญาตนำไปปรับใช้ในงานเกษียณอายุผอ.ที่ร.ร.นะคะ...ขอบคุณค่ะ

อดิศร
IP: xxx.55.230.123
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตนำกลอน ไปใช่ในงานเกษียณ นะครับ เพราะดีมากครับ ธกส. 2558

โสฬส ท่าชนะ
IP: xxx.26.182.67
เขียนเมื่อ 

ป็นบทกลอนที่ไพเราะมากค่ะ และขออนุญาต ปรับเปลี่ยนข้อความบางส่วน เพื่อให้ตรงกับชื่อบุคคลที่จะเกษียณค่ะ


ดวงใจ
IP: xxx.158.166.152
เขียนเมื่อ 

เพราะมากๆเลยค่ะขออนุญาตนำกลอนไปปรับใช้วันเกษียณพี่ที่หน่วยงานนะคะ..ขอบคุณค่ะ

เขตประเวศ
IP: xxx.68.6.123
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตนำกลอนบทนี้ไปใช้ในงานเกษียณ ที่เขตประเวศนะคะ ขอบคุณค่ะ

อารุณี
IP: xxx.68.6.71
เขียนเมื่อ 

ไพเราะมากค่ะท่าน..ขออนุญาตนำไปใช้ในงานเกษียณ ปี 2559 สพล.ลำปาง นะคะ

ประจิตร์
IP: xxx.158.164.16
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตนำไปใช้ในงานเกษียณ ปี 2560 วท.เลย

วิไลวรรณ
IP: xxx.7.235.199
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตนำบางวรรคไปใช้ในหนังสือมุทิตาจิตผู้เกษียณค่ะ 


ลัดดาวัลย์ ฟองวรรณา
IP: xxx.183.176.238
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตนำบทกลอนไปใช้ในงานเกษียณอายุราชการในหน่วยงานนะคะ ขอบคุณค่ะ