ทีมงาน KFC(oP)บ้านผู้หว่าน ๒ in Action

 เช้านี้ทีมงาน PSU_KM ทีมงานจัดการความมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำทีมโดยพี่เที่ยง ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ พี่เมตตา ผู้ประสานงาน UKM ท่านอาจารย์ ดร.กำลังสอง อาจารย์ จันทวรรณ ท่านพี่เม่ย ท่านชายขอบ จากทีมงานบ้านผู้หว่าน๒ ร่วมกันพัฒนาสร้างเครือข่ายทีมงาน คุณอำนวยแห่งชาติ ๓๗ ท่าน โดยใช้สถานที่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ

ภาพที่ ๑ เริ่มต้นด้วยการจัดการความรู้สึกที่ดีต่อกัน พี่เม่ย กำลัง เสวนา กับพี่เที่ยง

ภาพที่ ๒ ท่านอาจารย์ชายขอบ (เสื้อดำ ซ้ายสุด) กำลังสร้าง TRUST กับทีมงาน ม.อ

ภาพที่ ๓ ทีมงาน PSU_KM และ ทีมงาน KFC(oP)บ้านผู้หว่าน ๒ กำลังเตรียมงาน

ภาพที่ ๔ ทีมงานคุณอำนวย(แห่งชาติ) รุ่นใหม่กำลัง วาดภาพประสบการณ์จริง ตรงลงในกระดาษ เพื่อเตรียมการ ลปรร (แลก เปลี่ยน เรียน รู้) ด้วยวิธี "สุนทรียสนทนา"(Dialogue)

ภาพที่ ๕ กลุ่มผู้ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียน รู้ เพื่อพัฒนาสู่ทีมงาน "คุณอำนวยแห่งชาติ" เริ่ม แลกเปลี่ยน ประสบการณ์กัน

JJ