Contact

กิจกรรม KM สิงหาคม-กันยายน 2549

  KM ไตรมาสสุดท้าย  

ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี(สิงหาคม-กันยาย 2549) ม.ขอนแก่น กำหนดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จำนวน 5 ครั้ง(กลุ่ม) ได้แก่

ครั้งที่ 1 สำหรับ กลุ่มเลขานุการคณะ ศูนย์ สถาบัน สำนัก และผู้อำนวยการกอง วันที่ 4 สิงหาคม 2549

ครั้งที่ 2 สำหรับกลุ่มศูนย์วิจัยเฉพาะทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 11 สิงหาคม 2549

ครั้งที่ 3 สำหรับกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ วันที่ 21 สิงหาคม 2549

ครั้งที่ 4 สำหรับกลุ่มเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน, นักวิชาการศึกษา, นักกิจการนักศึกษา, นักแนะแนวการศึกษา วันที่ 25 สิงหาคม 2549

ครั้งที่ 5 สำหรับทั้ง 4 กลุ่มรวมกันว วันที่ 1 กันยายน 2549

สำหรับเวลาในการสัมมนา เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม SMEs ชั้น 6 อาคารศูนย์วิชาการ

บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สนใจเข้าร่วมการสัมมนา กรุณาแจ้งชื่อได้ที่ 12028-9 ต่อ 104 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 39575, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Comments: 1, Read: Click

Tags #การจัดการความรู้

Recent Posts 

Comments (1)

JJ
Written At 

 Computer เรียนท่านเอื้องฟ้า

 รบกวนช่วยสรุปผลลัพธ์ และ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามแบบประเมิน