การจัดการความรู้แก้จนเมืองนคร(km)ของอำเภอทุ่งใหญ่ได้เพิ่มหมู่บ้านนำร่อง 25 หมู่บ้าน  ทั้งหมด 7 ตำบล