km

เพิ่มหมู่บ้านนำร่อง
เพิ่มหมู่บ้านนำร่อง ในอำเภอทุ่งใหญ่ จำนวน 25  หมู่บ้าน  ทั้งหมด 7 ตำบล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้แก้ปัญหาความยากจน kmความเห็น (0)