เพิ่มหมู่บ้านนำร่อง ในอำเภอทุ่งใหญ่ จำนวน 25  หมู่บ้าน  ทั้งหมด 7 ตำบล