ด่วน

ผู้กู้ยืมเงินที่สำเร็จการศึกษา ในปี พ.ศ. 2547 (หรือปีการศึกษา 2546) ซึ่งเป็นผู้กู้ที่ครบกำหนดชำระหนี้ ในปี 2549 จะต้องชำระเงินกู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 ตามกำหนดไว้ในระเบียบของคณะกรรมการกองทุนฯ สำหรับผู้กู้ที่ไม่ได้กู้เป็นเวลา 2 ปี ติดต่อกัน (ปีพ.ศ.2547และ2548) แต่ยังศึกษาอยู่
 ตามหลักเกณฑ์แล้วจะยังถือว่าไม่เป็นผู้ครบกำหนดชำระหนี้ซึ่งจะต้องทำ
หนังสือแบบรายงานสถานภาพการศึกษา(กยศ.204)
หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วไม่ถึง 2 ปี
 ให้ผู้กู้ยืมนำหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาหรือใบปริญญาบัตร หรือใบประกาศนียบัตร หรือรายงานผลการศึกษา (
Transcript)
ไปให้สาขาของธนาคารเพื่อชะลอการชำระหนี้
มิฉะนั้นจะเข้าข่ายเป็นผู้ครบกำหนดและต้องชำระหนี้
สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่  0-2208-8699
หรือที่ WWW.studentloan.ktb.co.th
E-mail address : [email protected]