สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีนโยบายให้พัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยใช้การบริหารจัดการเฉพาะรายโรค (Disease Management) งานนี้อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารจัดการโรคเฉพาะ ซึ่งได้จัดทำโครงการการดูแลรักษาโรคเบาหวานแบบครบวงจรขึ้น

ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคมที่จะถึงนี้สำนักบริหารจัดการโรคเฉพาะจะจัดการประชุมเพื่อนำเสนอ "ร่าง" โครงการให้ผู้บริหารหรือตัวแทนองค์กรที่เกี่ยวข้อง ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านโรคเบาหวานได้รับทราบ ให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และขอความร่วมมือในการดำเนินโครงการต่อไป

ดิฉันได้รับเชิญให้เข้าประชุมครั้งนี้ด้วย แต่ยังไม่เห็นรายละเอียดของโครงการดังกล่าว ถ้าจะว่ากันโดยหลักการแล้วการจัดทำ Disease Management Program สำหรับโรคเบาหวานน่าจะเป็นเรื่องดี เพราะมีโอกาสสูงที่จะป้องกันและรักษาโรคเบาหวานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ หากศึกษาข้อมูลของต่างประเทศก็จะพบว่าโปรแกรมแบบนี้ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี

ประชุมแล้วได้ความอย่างไรจะนำมาเล่าต่อนะคะ

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙