มีประโยชน์มากทำให้ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน  นอกจากนี้การร่วมมือกันจากทางราชการในหลายๆหน่วยงานนั้นทำให้ได้รับผลดีและบรรลุเป้าหมาย