จากการสังเคราะห์ผลการประเมินภายนอกรอบแรก จำนวน 118 โรงเฉพาะบทที่3 พบว่า คุณภาพทั้ง 3 ด้านส่วนใหญ่มีคุณภาพระดับพอใช้และระดับดี คิดเป็นร้อยละ 49.15(58,58โรง) เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผู้เรียนส่วนใหญ่มีคุณภาพระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 50.00(59โรง) ด้านครูส่วนใหญ่มีคุณภาพระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 53.39(63 โรง) และด้านผู้บริหารส่วนใหญ่มีคุณภาพระดับดี คิดเป็นร้อยละ 50.85(60โรง)

สำหรับมาตรฐานที่ไม่ได้มาตรฐาน(มีคุณภาพระดับปรับปรุง) มากที่สุดคือมาตรฐานที่ 5(25.42%)   ด้านครูได้แก่มาตรฐานที่ 24 (3.39%)  ด้านผู้บริหารได้แก่  มาตรฐานที่ 25 (5.08%)