ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปากพนังได้จัดเวทีการเรียนรู้ในพื้นที่ตำบลบางตะพง จำนวน 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 3 (บ้านโคกวัว)และหมู่ที่ 4 (บ้านโคกใหญ่) สถานทีที่จัดกิจกรรมคือที่ ศรช.ตำบลบางตะพง โดยได้จัดกิจกรรมมาแล้ว 4 ครั้ง ทุกครั้งที่จัดกิจกรรมคุณกิจแกนนำและคุณกิจครัวเรือนทั้ง 2 หมู่บ้านให้ความสนใจในการจัดกิจกรรมและใช้เวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน