จากการจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของตำบลบางพระได้มีปลัดอบต.และตัวแทนเข้าสังเกตุสรุปปัญหาที่ได้หลักๆมี 2 อย่างคือ

1.ต้องการให้ถมถนนในหมู่บ้าน

2.ต้องการให้มีประปาในหมู่บ้าน

3.ต้องการให้หน่วยงานราชการส่งเสริมด้านอาชีพเน้นการมีรายได้และช่วยเหลือด้านเงินทุนแต่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย

จากปัญหาดังกล่าวส่วนหนึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถช่วยแก้ไขให้ได้โดยเสนอเข้าแผนพัฒนาปี   2550ไว้  ส่วนด้านอาชีพทาง กศน.รับไว้โดยให้เข้าชื่อไว้เป็นกลุ่มจำนวน 20 คนเมื่อมีงบประมาณจะดำเนินการทันที