ด้วยกศน.ปากพนังได้จัดกิจกรรมการเรียนในพื้นที่ตำบลชะเมาอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชสถานที่จัด บ้านอ่วาเคียน ตำบลชะเมาผู้เข้าร่วมโครงการ 64 คนและหมูที่ 1 บ้านทวดลุง ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวย  65 คน