การจัดทำกิจกรรมเวทีการเรียนรู้ของกลุ่มผู้ที่มีปัญหาเหมือนกันมาพูดคุยหาแนวทางการแก้ปัญหาของหมู่ที่ 5 ตำบลขนาบนากซึ่งขณะนี้มีปัญหาด้านสุขภาพอนามัย จึงได้เชิญเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาให้ความรู้