1.  Strive  มุ่งมั่นเพื่อเป้าหมายในการเรียน คือจะต้องวางเป้าหมายของการเรียนให้ชัดเจน โดยเป้าหมายที่จะวางไว้นั้นจะต้องยิ่งใหญ่มากพอจะทำให้เราเกิดแรงกระตุ้น เกิดความพยายาม มีความมุมานะ จะสำเร็จในการที่จะทำให้เป้าหมายสำเร็จนั้นควรจะมีทั้งเป้าหมายระยะสั้น และเป้าหมายระยะยาวเพราะ การเรียนมิใช่เพียงระยะเวลาเพียงวันหรือสองวัน แต่ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนเป้นปี ๆ ขณะที่บางท่านอาจจะใช้เวลาถึงสามเท่าของหลักสูตรเลยก็ได้

     2.  Understand  นักศึกษาจะต้องเข้าใจระบการศึกษาก่อนว่าเป็นระบบการศึกษาที่ต้องศึกษาด้วยตนเอง  ตั้งแต่การศึกษา การอ่าน การทำความเข้าใจ ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละชุดวิชาที่ต้องศึกษา หลังจากนั้นต้องสำรวจว่า นักศึกษามีเวลาว่างมากน้อยแค่ไหนในการอ่านหนังสือ