ในวันเสาร์ที่ 22กรกฎาคม 2549 นี้ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยาจะมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาคณะครูทุก ๆ ท่านจะจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมขอเชิญพี่ ๆ น้อง ๆ ชาวพุทธาทุกท่าน