การสอนคณิตศาสตร์ที่ตัวคูณมีหลายหลัก  นักเรียนมักจะสับสนค่าของตัวคูณดังนั้น    ผู้สอนใช้วิธีแยกตัวคูณแล้วคูณทีละหลัก  เช่น 

     837  x

546

6 x 837

40 x 837

500 x 837

แล้วนำผลของการของการคูณทีละหลักมารวมกันซึ่งผู้สอนทุกท่านคงดำเนินการตามขั้นตอนนี้อยู่แล้ว  แต่ผู้สอนลองให้เด็กที่เรียนช้า  ทำการคูณเฉพาะหลักหน่วยของเลขทุกข้อ  แล้วคูณหลักสิบของทุกข้อ  แล้วคูณหลักร้อยของแต่ละข้อ  แล้วจึงนำผลคูณมารวมกัน ซึ่งการที่เด็กเรียนช้า  ได้ทำซ้ำ ๆ ในแต่ละขั้นการคูณหลักหน่วย  หลักสิบ  หลักร้อย  และการบวกของแต่ละข้อทำให้เด็กไม่สับสน  ทำเลขคูณหลายหลักได้ถูกต้องเกิดความความภูมิใจและสอนเพื่อนได้