กระบวนการแก้โจทย์ปัญหา 6 ขั้นตอน

         การสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเกิดทักษะในการแก้โจทย์ปัญหา ผู้สอนต้องสร้างความรู้พื้นฐานให้ผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับกระบวนการแก้โจทย์ปัญหา ซึ่งขอนำเสนอ 6 ขั้นตอน ดังนี้      1.  ทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาอย่างรู้ชัด           - โจทย์ต้องการหาอะไร          - โจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้าง          - มีเงื่อนไขใดที่ต้องพิจารณาประกอบ    2.  ถอดรหัสจัดกระบวน   คิด-วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อคำถามกับสิ่งที่โจทย์กำหนด และเงื่อนไข  วางแผนการคิดเป็นขั้นตอน        - ขั้นที่ 1        -  ขั้นที่ 2        -  ..........        - สรุปแผนการคิด เป็นประโยคสัญลักษณ์   3.  คิดคำนวณหาคำตอบ   คำนวณหาคำตอบตามแผนที่วางไว้    4.  ตรวจสอบความสมเหตุสมผล         - ตรวจคำตอบคร่าวๆ เพื่อดูความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้กับสิ่งที่โจทย์กำหนด        - ตรวจสอบโดยละเอียด เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบ   5.  คิดค้นสร้างผลงาน  นำความรู้ที่ได้มาสร้างชิ้นงาน หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่

   6.  เพิ่มประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้   ผู้เรียนนำผลงานแลกเปลี่ยนกับเพื่อนเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ซึ่งกันและกัน