วันนี้ช่วงบ่ายทีมงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ได้ร่วมกันประชุม BAR แผนปฏิบัติก่อนการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัด (PW) โดยมีผู้ร่วมทำ BAR ประกอบไปด้วย  1) หน.วิโรจน์ พ่วงกลัด หน.ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ 2)คุณเสนาะ  ทนันชัย จากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  3) คุณสราญจิต  หรุ่นขำ จากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 4) คุณสายัณห์ ปิกวงค์ และ 5) ผมผู้บันทึก

          การสัมนาฯ ในระดับจังหวัด เรามีกำหนดจัดในวันที่ 26-27 กรก
ฎาคม  2549 ณ โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว เป้าหมายของบุคคลที่จะเข้าร่วม คือนักส่งเสริมฯ ทั้งจังหวัด ประมาณ 100 คน ประเด็นเนื้อหาหลักก็คือ "การดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ 2549" กำหนดการที่เราได้ร้วมกัน BAR มีดังนี้ครับ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2549

  •  ภาคเช้า คงเป็นกระบวนการที่เป็นทางการ เช่นการเปิด และการเกริ่นนำถึงการบวนการทำงานอาหารปลอดภัย (ตามรายละเอียดของโครงการ)
  • ภาคบ่ายเป็นต้นไป จะเริ่มนำกระบวนการKM มาเป็นเครื่องมือในการสัมมนา เริ่ม ตั้งแต่การนำเสนอผลความก้าวหน้าในรูปแบบของเรื่องเล่า จาก 3 ตำบลนำร่องการนำการวิจัย PAR มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการผลิตอาหารปลอดภัย ซึ่งประกอบด้วย ตำบลนาบ่อคำ,ตำบลมหาชัย และตำบลคลองพิไกร เพื่อให้นักส่งเสริมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานในบริบทจริงๆ ภายใต้ศักยภาพของพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
  • หลังจากฟังเรื่องเล่าแล้ว เป็นการแบ่งกลุ่มตามกิจกรรมที่ได้จากการจำแนกพื้นที่ ประกอบด้วยกลุ่มข้าว ,มันสำปะหลัง, ข้าวโพดหวานและพืชผัก,ไม้ผล,ปศุสัตว์และประมง  โดยแต่ละกลุ่มเรียนรู้จากเรื่องเล่าแล้วก็ร่วมกันระดมความคิดเห็นกำหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน   มีการนำเสนอและเพิ่มเติมโดยผู้ร่วมสัมมนา
  • AAR

วันที่ 27 กรกฎาคม  2549

  • 9.00-11.00 น. เป็นประเด็นของการการเครือข่าย โดยคุณสราญจิต หรุ่นขำ ยังแบ่งกลุ่มตามชนิดกิจกรรมเช่นเดิม เน้นการออกแบบการปฏิบัติงานร่วมกัน แล้วนำเสนอทุกกลุ่ม แล้วสรุปในภาพรวม
  • 11.00-12.00 น.  ในประเด็นการสร้างเครือข่าย การตลาดและการสร้างมูลค่าเพิ่ม
  • 13.00-14.30 น. การประเมินผลโครงการ(เชิงคุณภาพ) โดย หน.วิโรจน์ พ่วงกลัด   และการเขียนรายงาน/สรุปการปฏิบัติงาน และการประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงาน
  • 15.00 - 16.30 น. AAR  แบ่ง 2 กลุ่ม 1) ผู้บริหาร/เกษตรอำเภอ และ 2) ผู้ปฏิบัติงาน  โดยเน้นที่กิจกรรมที่ต้องการการเสริมหนุน เพื่อให้บังเกิดผลต่อการผลิตอาหารที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

          จะเห็นว่าทีมงานเราได้นำ KM แทรกไว้ในการสัมมนาครั้งนี้ในด้วย ทั้งการหาของดี และให้มาเล่าเพื่อเป็นการ ลปรร. เพื่อหาแนวทางในการทำงานหรือแม้แต่การทำ BAR ในวันนี้ก็เช่นกัน มาร่วมคิดและวางแผนกันก่อน แล้วก็ลงมือปฏิบัติ ประเมินและเรียนรู้ร่วมกันต่อไป

          บันทึกมาเพื่อการ ลปรร. ครับ ผลเป็นอย่างไรจะนำมาบันทึกต่อไปนะครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก