ข้อเสนอจากอาจารย์หมอประเวศ วะสี ต่อ เครือข่าย การจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย

Thawat
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เป็นข้อเสนอที่ผมคิดว่าควรแก่การนำมาเล่าสู่กันฟังครับ

สภาพปัจจุบันเราติดอยู่ใน "รหัสการพัฒนา"  ที่ว่า  KPM  หมายถึง

Knowledge  Power  Money    ใช้ความรู้และใช้เงินเป็นอำนาจ  ความรู้โดยมากไม่มีพลังพอเพราะโดนกิเลสเอาไปกินหมด    จึงจำเป็นต้องแก้ไขรหัสพัฒนาใหม่

ข้อแรก    มหาวิทยาลัยต้องตั้งคำถามใหม่ว่า   "ความดี  คืออะไร?"  แทนคำถามเดิม  "ทำอย่างไร  จึงจะรวย?"   ตามกระแสหลักของการพัฒนาที่ติดอยู่ในร่างแห-ตาข่ายแห่งความทุกข์  ที่ยิ่งดิ้นหนัก  ก็ยิ่งติดหนัก      เมื่อสถาบันการศึกษาตั้งโจทย์ใหม่ให้กับสังคม  และมุ่งทำไปในทิศทางนั้น    สังคมก็จะเรียนรู้ศีลธรรมมากขึ้น

ข้อสอง    มหาวิทยาลัยต้องตั้งคำถามต่อสังคมว่า   "ทำอย่างไร  ถึงจะมีความสุขแบบฉับพลัน?"      การเข้าถึงความจริง ก็ทำให้คนเราเกิดปิติสุขได้    ทำให้คนเรียนรู้จากข้างในตนเองมากขึ้น   ทำให้คนรู้จักเรียนวิชาสร้างความสุข  บ้าง

ข้อสาม   การเคารพในความรู้ในตัวคน   โดยเฉพาะความรู้เล็กๆของคนตัวน้อยๆในสังคม   นั่น ก็คือ หลักของการจัดการความรู้    เป็นหลักศีลธรรมพื้นฐานที่มนุษย์พึงสร้างให้เกิดวัฒนธรรมนี้ในสังคมไทย

ข้อสี่     สานพลัง  สร้างสรรค์โครงสร้างแนวระนาบในสังคม   เพื่อค่อยๆละลายโครงสร้างทางสังคมทางดิ่ง  (สั่งการอย่างมีอำนาจ)  ที่มีการเรียนรู้น้อยมาก     สร้างโครงสร้างใหม่แบบ INN (New Social Tool) 

Individual  หมายถึง  ทุกคนมีคุณค่า  มีศักดิ์ศรี

Node   หมายถึง  การเกาะกันเป็นกลุ่มๆ  ตามความถนัด  ความสนใจเฉพาะ   แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน

Network  หมายถึง  เชื่มโยงกันเป็นเครือข่ายที่สลับซับซ้อนมีความสัมพันธ์ในหลายระดับชั้น  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Learn Togetherความเห็น (0)