ต้นเทียนที่ได้ที่1ประเภทติดพิมพ์ ของวัดบูรพา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ครุฑ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ต้นเทียนประเภทเเกะสลัก

 

 

เทียนพระราชทาน

 

 

 

 

 

 

 

ขบวนแห่เทียน