คำถาม เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร
NIC
MODEM
HUB
SWITCH
WIRELESS

2.การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องบนสายสัญญาณหลักเส้นเดียว เรียกว่าอะไร
BUS
STAR
RING
MIX
FLOWER

3.CPU ทำหน้าที่อะไร
ประมวลผลข้อมูล
อ่านข้อมูลจากซีดีรอม
จำข้อมูลไว้ชั่วคราว
อ่านข้อมูลจากดิสก์เกตต์
ต่อพ่วงอุปกรณ์นำเข้าข้อมูล

4.เว็บเพจ (Web page) เปรียบเทียบได้กับอะไร
ปกหนังสือ
หน้าแต่ละหน้าของหนังสือ
กระดานไวท์บอร์ด
โต๊ะเขียนหนังสือ
กระดานสนทนา

5.ใข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์
กล่องซีพียู
จอภาพ
แป้นพิมพ์
เมนบอร์ด
Driver CD-ROM