กระบวนการสอนพระพุทธศาสนาทุกวันนี้ มีการใช้สื่อเทคโนโลยีมากมาย จนผู้ที่นำไปใช้ บางครั้งไม่เหมาะสมกับผู้เรียน ทำให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยาเขต 1 ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา จัดอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในเรื่อง"การผลิตสื่อ CAI สาระพระพุทธศาสนาด้วยโปรแกรม WEB EDITOR " ขึ้น ณ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ในวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2549 เพื่อให้การอบรมนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงกราบนมัสการครูพระทุกรูป จำนวน 63 รูปไปเข้ารับการอบรมตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวข้างต้นค่ะ โดยจะมีรถยนต์ของสพท.พย.1 รอรับครูพระที่วัดศรีอุโมงค์คำ ต.เวียง จ.พะเยา เวลา 08.30 น.ค่ะ