ประชุมงานฝึกอบรม (ต่อ)

สถาบันบำราศฯ ได้รับมอบหมายให้สำรวจตลาดกลุ่มเป้าหมาย คือ องค์กรต่างประเทศและองค์กรเอกชน

           เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ก.ค. 2549 (เวลา 13.30 - 16.00 น.) ได้ไปร่วมประชุมงานฝึกอบรมต่อเนื่องจากการประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 7 ก.ค. 2549 กับ พญ.นภาและคุณพรลัดดา ในการประชุมครั้งนี้มีอาจารย์เยาวรัตน์ที่เป็น Facilitator ของโครงการมาเป็นแกนนำในการประชุมระดมสมองร่วมกับ นพ.อาจินต์ ทำ Situation Analysis ประเด็นการระดมสมองมีดังนี้

          1. หากลุ่มเป้าหมายและนำมาจัดแบ่งกลุ่ม

          2. หาทีมงานเพื่อมอบหมายการสำรวจตลาด

          3. หาคำถาม  

          ในประเด็นการตั้งตำถามต้องยึดหลัก "ใน 5 ปีข้างหน้ากลุ่มเป้าหมายต้องการอะไร, โครงสร้างและอัตรากำลังเป็นอย่างไร, เพียงพอหรือไม่, ถ้าไม่เพียงพอ...ต้องการบุคลากรที่มีทักษะและสมรรถนะอย่างไรมาทำงาน"

          ผลของการระดมสมองและสำรวจตลาดจะนำมา Matching กับข้อมูลหลักสูตรและกลุ่มเป้าหมายที่เรามีอยู่จากการรวบรวมไว้เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ก.ค. 2549 ซึ่งจากข้อมูลเดิมแบ่งหลักสูตรและกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 3 กลุ่มตามชนิดของหลักสูตร ดังนี้

          1. หลักสูตร Post Graduated

          2. หลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับประกอบวิชาชีพเฉพาะ (ฝึกอบรม 1 ปี)

          3. หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น 1 - 3 เดือน

          สำหรับสถาบันบำราศฯ ได้รับมอบหมายให้สำรวจตลาดกลุ่มเป้าหมาย คือ องค์กรต่างประเทศและองค์กรเอกชน

          ทุกหน่วยงานให้ค้นหากลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมจากที่ระดมสมองไว้ รวมทั้งคำถามถ้ามีเพิ่มเติมเพื่อการสำรวจตลาดเชิงรุก

          ก็ได้เรียนรู้วิธีการคิดและการทำงานอีกรูปแบบหนึ่งด้วย

  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์พัฒนาคุณภาพความเห็น (1)

IP: xxx.121.105.106
เขียนเมื่อ 
ก็สนุกดีนะมอม