สื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้พัฒนาก้าวไกล ภายใต้การศึกษาที่ไม่มีวันหยุดและการเรียนการสอนที่ทันสมัย