กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1  ได้จัดทำทะเบียนคุมการเข้ารับการอบรม  ประชุม สัมมนา ของ
ข้าราชการในสังกัด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่จะตรวจสอบ หรือต้องการทราบ