กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 กำลังดำเนินการจัดระบบงานสารบรรณ เพื่อรวบรวมหนังสือราชการ หนังสือราชการต่าง ๆ ที่เข้ามาในกลุ่มงาน ให้เป็นระบบ และสามารถตรวจสอบ สืบค้น ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ