- ศิลปะเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

- สอนศิลปะเพื่อแก้ปัญญหเด็กกร้าวร้าว

- เส้นศิลปะเพื่อสร้างสรรค์

- สอนศิลป์เพิ่มคุณค่า พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม