การรักษาสุขภาพ การบำรุงสุขภาพ การดำเนินชีวิตในปัจจุบันจะต้องมีการออกกำลังกาย เล่นกีฬา การพักผ่อน การทานอาหาร เครื่องดื่มที่มีประโยชน์และมีคุณค่า ทำให้สุขภาพแข็งแรงสมบุรณ์