พัฒนาโรงเรียนในสังกัดให้มีwebsite โดยให้คำปรึกษาพร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น