การหล่อหลอมคุณธรรมจริยธรรมให้หนูน้อยที่เราใกล้ชิด ที่อยู่แวดล้อมใกล้ชิดตัวเรา  เราควรปฏิบัติตนเป็นต้นแบบ และบูรณาการคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างน้อยตามบทเพลง "เด็กเอ๋ยเด็กดี" ที่มีหน้าที่ 10 อย่างด้วยกัน ประพฤติปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจำวัน จนกระทั่งเป็นนิสัยถาวร ด้วยสำนึกที่ถูกปลูกจิตอย่างสมบูรณ์แล้ว