การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนของโรงเรียนเอกชน  อนุญาตเปลี่ยนแปลงปีละ 1 ครั้ง โดยขออนุญาตก่อนเปิดภาคเรียนการศึกษาใหม่ของทุกปี