ศูนย์กระจายสินค้า

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่
  • วันอาทิตย์ที่9 กค.2549 ผมและทีมงานเดินทางเพื่อตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการจัดตั้งธุรกิจใหม่ของผู้เข้าอบรมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่(NEC) ที่จังหวัดอุดรธานี จำนวนผ้ผ่านการอบรม 13 วัน มีจำนวน 35 คน สามารถเขียนแผนธุรกิจสำเร็จ จำนวน 33 คน อีก
  • 2 คน ติดลาคลอด และป่วยเนื่องจากอุบัติเหตุ NEC รุ่นนี้ดำเนินงานไปด้วยดี เพราะมีประธานรุ่นที่เข้มแข็ง คุณธวัชชัย สวรรยาวิสุทธ์ เจ้าโครงการพืชไร้ดิน ปลอดสารพิษ ได้รับตราประจำจังหวัดอุดรฯเป็นตราสินค้า และเป็นผู้ริเริมโครงการศูนย์กระจายสินค้าNEC โดยชักชวนสมาชิกNEC ทั้ง 35 คนๆละ 5,000.บาท
  • ข้าหุ้นร่วมจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า  สมาชิกสามารถนำสินค้ามาแสดง และจำหน่าย ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดตั้งศูนย์ มีความก้าวหน้าไปได้ขณะนี้ประมาณ 70 เปอร์เชนต์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เลขานุการศูนย์บริการวิชาการความเห็น (0)