ศึกษางานวิจัย CAI ต่างประเทศ

     คาร์เตอร์ มาร์เตอร์ เบอร์นาเด็ท (Carter, Marthea Bernadette) ทำการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และทัศนคติของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับการสอนแบบปกติในวิชาคณิตศาสตร์

     จุดประสงค์ของการวิจัยคือเปรียบเทียบผลการสอนแบบ CAI กับการสอนปกติ วิธีดำเนินการวิจัยแบ่งนักศึกษาเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นกลุ่มทดลองเรียนด้วย CAI และกลุ่มที่ควบคุมเรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติ ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ตัวแปรต้นคือ การสอนด้วย CAI และการสอนปกติ ตัวแปรตามคือ ผลสัมฤทธิ์และทัศนคติในวิชาคณิตศาสตร์ ประเมินผลด้วยคะแนน ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาทั้ง สองกลุ่ม

     สถิติที่ใช้ในการจัยคือ การเปรียบเทียบคะแนนหลังเรียนและก่อนเรียนของกลุ่มที่เป็นอิสระแก่กัน ใช้ t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมใช้สถิติ Analysis of Covariance (ANCOVA) และ Z-tests. ผลการวิจัยพบว่า

     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มที่เรียนด้วย CAI แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติและกลุ่มที่เรียนด้วยการสอนปกติผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนก็แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

     อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มพบว่าคะแนนของทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกันในขณะเดียวกันคะแนนด้านทัศนคติของทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกันเช่นกัน จากการศึกษางานวิจัยดังกล่าว ทำให้ได้แนวคิดว่าการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนดีกว่าการเรียนในชั้นเรียนปกติ ในการออกแบบบทเรียนต้องให้มีความหลากหลายเพื่อดึงดูดความสนใจผู้เรียน และไม่ควรมีเนื้อหาเยอะเกินไป

An analysis and comparison of the effects of computer-assisted instruction versus traditional lecture instruction on student attitudes and achievement in a college remedial mathematics course

by Carter, Marthea Bernadette, Ed.D., Temple University , 2004, 169 pages; AAT 3128520

วิลาวัลย์  สมยาโรน 48071675

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน http://gotoknow.org/blog/wilawanความเห็น (1)

สุทธิญา บัวเพชร
IP: xxx.185.133.8
เขียนเมื่อ 

เรียนคุณ วิลาวัลย์

ดิฉันมีความสนใจในงานเขียนของคาร์เตอร์ มาร์เตอร์ เบอร์นาเด็ท (Carter, Marthea Bernadette)เรื่อง An analysis and comparison of the effects of computer-assisted instruction versus traditional lecture instruction on student attitudes and achievement in a college remedial mathematics course

อยากศึกษาทั้งเล่มไม่ทราบว่าดิฉันสามารถหาได้จากที่ไหนมหาลัย หรือเว็ปไซต์อะไรที่มีให้ดูได้ทั้งเล่มบ้างค่ะ รบกวนแนะนำด้วยนะค่ะ

กรุณาสละเวลาตอบคำถามมาที่ [email protected] ค่ะขอบคุณมากๆค่ะ