e-learning  วิวัฒนาการมาเพื่อจัดการเรียนการสอนให้กับการศึกษาตลอดชีวิต เป็นการศึกษาที่มีการยืดหยุ่นในการเรียนไม่ว่าจะเป็นเวลา  ผู้สอน  ผู้เรียน  และสถานที่ในการเรียน   มีหลักและวิธีการดำเนินการในการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning อยู่มากมาย  เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์ในการเรียนมากที่สุด  และในการการสร้างบทเรียน e-learning ก็มีกรอบแนวคิด  8 มิติด้วยกัน ดังนี้ สถาบันการศึกษา  การจัดการ เทคโนโลยี การจัดเรียนการสอน หลักจริยธรรม การออกแบบหน้าจอ การสนับสนุนแหล่งทรัพยากร และการประเมินผล