สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีโรงเรียนวิถีพุทธกัลยาณมิตร จำนวน 203 โรงเรียนในทุกเขตพื้นที่การศึกษา สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1 โรงเรียนที่เป็นโรงเรียน วิถีพุทธกัลยาณมิตร คือ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา