จากการที่ชมรมครูกลุ่มฯภาษาไทย ได้ให้ผู้สนใจได้สั่งจองสื่อการสอนภาษาไทย ชั้น ป.1 นั้น  บัดนี้ชมรมฯได้ดำเนินการเลร็จเรียบร้อยตามประสงค์ของท่านแล้ว  จึงแจ้งให้ท่านที่ได้จองสื่อไว้ มารับสื่อดังกล่าวได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ ศน.เกรียงศักดิ์  ศรีภูวงษ์  หรือ  คุณวิมลรัตน์  ภาแกดำ  กลุ่มนิเทศฯ