แก่นของ KM

แก่นของ KM คือการแบ่งปันความรู้
แก่นของ KM คืออะไร สำหรับแนวคิดในวันนี้... คือการแบ่งปัน ช่วยเหลือเกื้อกูล เพราะความรู้ไม่มีจุดจบและไม่สมบูรณ์ในตัวเอง ต้องแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น เหมือนกับที่อาจารย์ซูซูบอกว่า การจะไปเรียนรู้หรือทำงานร่วมกับชุมชนนั้น เรื่องบางเรื่อง คนเราก็เข้าใจและมีความรู้คนละแบบ ทำอย่างไร นักจัดการความรู้อย่างเราจึงจะเอาความรู้ความสามารถที่มีอยู่ในแต่ละคนมาแบ่งปันให้กันและกัน แล้วพัฒนาปรับปรุงเป็นความรู้ที่สมบูรณ์ เกิดผลสำเร็จกับทุกฝ่ายอย่างมั่นคงยั่งยืน นอกจากนี้อาจารย์ยังบอกว่าในการไปทำงานกับชุมชนนั้น กลุ่มประชากรตัวอย่างที่เราจะศึกษานั้น เป็นใคร มีความน่าเชื่อถือ มีความรู้ความสามารถพอที่จะให้คนในชุมชนยอมรับหรือไม่ เพราะบางครั้งเราคิดว่าเราได้กลุ่มประชากรที่น่าเชื่อแต่ไม่ได้รับการยอมรับจากชุมชน ก็จะเป็นปัญหาในการทำงานได้ นอกจากนี้ในการทำงานกับชุมชนนั้นเราจะต้องมีกลยุทธ์ มีการสร้างสร้างคุณค่า สร้างความไว้วางใจ สร้างทัศนคติและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันต้องทำตัวให้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และชี้แจงวัตถุประสงค์การทำงานให้ชัดเจน ชุมชนก็จะให้ความร่วมมือกับเราได้ และหลักสำคัญในการแบ่งปันความรู้ของผู้คนในสังคมที่อาจารย์เน้นมากก็คือ 1. การส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาไปสู่การเพิ่มทักษะ ความรู้ ความสามารถ 2. การสร้างเงื่อนไขที่ถูกต้องเหมาะสมกับการทำงานกลุ่มทั้งในสังคมในภาพรวม ทั้งในด้านความรู้สึกนึกคิด ด้านกายภาพหรือสภาพแวดล้อมที่มากระต้นและทำให้การแบ่งปันควมรู้บรรลุเป้าหมาย นอกจากนี้นักศึกษาทุกคนก็ยังกังวลใจในเรื่องของการเรียนภาษาอังกฤษทั้งในด้านการเป็นผู้เรียนหรือการเป็นผู้สอน ว่าจะทำให้เรียนรู้เรื่องนั้นจะทำอย่างไร อาจารย์ก็แนะนำว่า อย่าเน้นในด้านเนื้อหามากนักให้มีกิจกรรมเสริม ใช้กิริยาท่าทางประกอบจะได้เข้าใจง่ายขึ้น อย่าพูดเร็วเกินไป และเน้นคำที่ยาก ๆ และที่แน่ ๆ อีกสองวันอาจารย์ก็จะกลับออสเตรเลียแล้ว กำลังสนุกกับภาษาอังกฤษอยู่เลย เป็นบุญวาสนาจริง ๆ ที่ได้มาเรียน ขอบคุณค่ะ ... ขอบคุณ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  แก่นของ KM คืออะไรความเห็น (0)