--------------------------------------

1.บรรยาย เรื่อง ตัวแปรการวิจัย

2.ตรวจสอบกิจกรรมที่1

3.คุณสุรีรัตน์ เสนอเค้าโครงวิจัย

-------------------------------------

กิจกรรมต่อเนื่อง

1.คุณสุดจิตรเสนอเค้าโครงการวิจัยในครั้งต่อไป

 

-------------------------------------