------------------------------------
เอกสารWORD.DOC
1.QM604เอกสารแนะนำชุดวิชา
2.ตัวอย่างงานวิจัย
3. แบบปฏิบัติกิจกรรมที่1-8

4.เอกสารคำสอนบท
ที่1 - 2 - 3 - 4
5.ตารางตรวจสอบเหตุสัมพันธ์
------------------------------------
PowerPoint ประกอบการบรรยาย
1.บทคัดย่องานวิจัย
2.ตัวอย่างงานวิจัย

3.กรอบการวิจัย
4.ตัวแปรการวิจัย
5.กรอบแนวคิดการวิจัย
6.กิจกรรมที่1ศึกษางานวิจัย
------------------------------------
ผู้บันทึก กฤษดา กรุดทอง